جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها

جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها

جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان آتش نشانی با حضور  معاونت عملیات ، مسئول تربیت بدنی ، مسئول پشتیبانی و مسئولین ایستگاهها در روز بیست وششم آبان در دفتر مدیر عامل برگزار گردید .

در ابتدای جلسه مدیر عامل ضمن خوشامد گویی به حضار در خصوص اهداف و استراتژی های سازمان ، به کارگیری هر چه بهتر نیروهای انسانی ،  نظم و انضباط در ایستگاهها ، رعایت سلسله مراتب اداری ،  آموزش و ورزش به ایراد سخن پرداخت .

در این جلسه مقرر شد که در ایستگاههای سازمان  ورزش و تربیت بدنی  جدی گرفته و جهت کلیه پرسنل عملیاتی پرونده ورزشی تشکیل و گزارش ماهانه به مدیریت ارسال گردد.

ضمناً در پایان جلسه بخشی از تجهیزات آتش نشانی که توسط سازمان خریداری شده بود با حضورمدیرعامل و روئسای ایستگاه ها رونمایی شد و مقرر شد در ایستگاه های نه گانه سطح شهر مورد استفاده قرار گیرد