جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها

جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها


جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان با مسئولین ایستگاهها

جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان آتش نشانی با حضور  معاونت عملیات ، مسئول تربیت بدنی ، مسئول پشتیبانی و مسئولین ایستگاهها در روز بیست وششم آبان در دفتر مدیر عامل برگزار گردید .

در ابتدای جلسه مدیر عامل ضمن خوشامد گویی به حضار در خصوص اهداف و استراتژی های سازمان ، به کارگیری هر چه بهتر نیروهای انسانی ،  نظم و انضباط در ایستگاهها ، رعایت سلسله مراتب اداری ،  آموزش و ورزش به ایراد سخن پرداخت .

در این جلسه مقرر شد که در ایستگاههای سازمان  ورزش و تربیت بدنی  جدی گرفته و جهت کلیه پرسنل عملیاتی پرونده ورزشی تشکیل و گزارش ماهانه به مدیریت ارسال گردد.

ضمناً در پایان جلسه بخشی از تجهیزات آتش نشانی که توسط سازمان خریداری شده بود با حضورمدیرعامل و روئسای ایستگاه ها رونمایی شد و مقرر شد در ایستگاه های نه گانه سطح شهر مورد استفاده قرار گیرد