جلسه هم اندیشی مدیر عامل با معاونت صدا وسیما

جلسه هم اندیشی مدیر عامل با معاونت صدا وسیما

جلسه هم اندیشی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد با مهندس سیروس ، معاونت صدا و سیما ي مرکز یزدرأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه هفتم آبان ماه در دفتر مدیرعامل تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان با بیان اینکه هر ساله تعدادي از همشهریانمان به علت سهل انگاري دچار گازگرفتگی می شوند ، اظهار داشت : هدف از برگزاري این نشست تعامل و همکاري بیشتر با صداو سیما درخصوص آموزش نحوه صحیح استفاده از وسایل گازسوز ،

به منظور بالابردن سطح آگاهی مردم جهت جلوگیري از مرگ خاموش می باشد .