جشن ها و اعياد با رعايت نكات ايمني با نشاط تر خواهند شد

جشن ها و اعياد با رعايت نكات ايمني با نشاط تر خواهند شد


جشن ها و اعياد با رعايت نكات ايمني با نشاط تر خواهند شد

1 – شبكه ها و خطوط برق عايق نيستند ، لطفاً هنگام برپا نمودن سازه هاي فلزي (طاق نصرت) و غيرو ، فاصله و حريم مجاز را در برابر خطرات برق گرفتگي رعايت نمائيد .

2 – براي سيم كشي جهت چراغاني ، بايستي از اتصالات استاندارد استفاده شود . بسيار ديده شده اتصلات غيراستاندارد باعث آتش سوزي شده است .

3 – هنگام نصب ريسه هاي عرضي در كوچه و خيابان ، ارتفاع ريسه و شرايط ترافيكي را مد نظر قرار دهيد .

4 – تجهيزات حفاظتي بايد متناسب با بار ريسه چراغاني انتخاب و نصب شود .

5 – تاسيسات الكتريكي بايستي داراي سيستم ارتينگ استاندارد و همچنين مجهز به تجهيزات حفاظتي نشتي جريان باشد .

6 – هنگام استفاده از نردبان ، توصيه هاي ايمني كار در ارتفاع را رعايت نمائيد .

روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد