ثبت نام جداگانه

enlightenedبرای کلیه نفرات تیم بصورت جداگانه ثبت نام نماییدenlightened