توصیه های ایمنی تصادفات جاده ای

توصیه های ایمنی تصادفات جاده ای

از صحبت کردن با تلفن همراه خودداری نمائید.

بستن کمربند ایمنی ضروری است.

از خوردن و آشامیدن در حین رانندگی خودداری نمائید.

از بغل کردن بچه در پشت فرمان حین رانندگی خودداری نمائید.

از سبقت و سرعت غیرمجاز در حین رانندگی خودداری نمائید.

توصیه های ایمنی مأموران راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرید.

در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی فوراً توقف نموده و استراحت نمائید.

از سالم بودن خودرو قبل از سفر اطمینان حاصل نمائید.