توصیه ایمنی تکایا،مساجد و حسینیه ها

توصیه ایمنی تکایا،مساجد و حسینیه ها