توصيه هاي ايمني به هنگام سرويس و راه اندازي كولر آبي

توصيه هاي ايمني به هنگام سرويس و راه اندازي كولر آبي


توصيه هاي ايمني به هنگام سرويس و راه اندازي كولر آبي

 1 - سرويس كاري و راه اندازي كولر را به افراد متخصص واگذار نمائيد .

 

2 – اگر مي خواهيد خود نسبت به سرويس كولر اقدام كنيد ، برق را از قسمت كنتور قطع  و كليه اعضاي خانواده را در جريان قرار دهيد .

 

3 – قبل از هرگونه اقدام و يا برداشتن درب كولر براي اطمينان بيشتر بدنه كولر را با فازمتر امتحان نمائيد .

 

4 – نداشتن سيم اتصال به زمين شرايط خطرناكي را پديد مي آورد .

 

5 – وقتي كه  براي سرويس كولر مي رويد ، حتماً يكي از افراد بالغ به همراه داشته باشيد.

 

6 – اگر كسي دچار برق گرفتگي شد از دست زدن مستقيم به او جداً خود داري نمائيد ، ابتدا جريان برق را قطع كنيد يا با يك وسيله عايق او را از جريان برق جدا كنيد .

 

7 – بعد از اتمام كار و وصل جريان برق ضرورت دارد بدنه كولر را با فازمتر امتحان نمائيد .

آدرس کوتاه :