توسط مديرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد: عملكرد نه ماهه سازمان تشر

توسط مديرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد: عملكرد نه ماهه سازمان تشر


توسط مديرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد: عملكرد نه ماهه سازمان تشر

                                                                                                      

توسط مديرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد: عملكرد سال 86 سازمان تشريح شد
 


ادامه مطلب