تلاش آتش نشانان برای پایین آوردن آنتن (شهر بانگولت فرانسه)

تلاش آتش نشانان برای پایین آوردن آنتن (شهر بانگولت فرانسه)


تلاش آتش نشانان برای پایین آوردن آنتن (شهر بانگولت فرانسه)

تلاش آتش نشانان برای پایین آوردن آنتن روی یک ساختمان که در اثر باد شدید شکسته است
(شهر بانگولت فرانسه)

 

 

 

منبع : یزد فردا