تقدیر از سازمان آتش نشانی بخاطر عملکرد سریع در حریق پمپ بنزین

تقدیر از سازمان آتش نشانی بخاطر عملکرد سریع در حریق پمپ بنزین


تقدیر از سازمان آتش نشانی بخاطر عملکرد سریع در حریق پمپ بنزین

تقدیر از سازمان آتش نشانی بخاطر عملکرد سریع درمهارحریق پمپ بنزین سیلو