تريلي حامل اكسي‍ژن طعمه حريق شد

تريلي حامل اكسي‍ژن طعمه حريق شد


تريلي حامل اكسي‍ژن طعمه حريق شد

يكدستگاه تريلي  FH به هنگام تخليه اكسيژن به درون مخزن طعمه حريق شد . رخداد اين حادثه در  در روز جمعه مورخ ششم دي ساعت 14:53  به مركز پيام اين سازمان اطلاع رساني  و سريعاٌ  2 دستگاه خودرو عملياتي از ايستگاه شماره 4 و 8 به محل شركت فولاد يزد  اعزام و ضمن ايمن سازي محل  با استفاده از ماده اطفايي آب مبادرت به اطفاء حريق نمودند . متاسفانه در اين حريق راننده تريلي به نام پاك مهر دچار سوختگي شديد مي گردد كه توسط پرسنل اورژانس به مراكز در ماني انتقال مي يابد . علت اين حادثه از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي است .

 

آدرس کوتاه :