تريلي حامل اكسي‍ژن طعمه حريق شد

تريلي حامل اكسي‍ژن طعمه حريق شد

يكدستگاه تريلي  FH به هنگام تخليه اكسيژن به درون مخزن طعمه حريق شد . رخداد اين حادثه در  در روز جمعه مورخ ششم دي ساعت 14:53  به مركز پيام اين سازمان اطلاع رساني  و سريعاٌ  2 دستگاه خودرو عملياتي از ايستگاه شماره 4 و 8 به محل شركت فولاد يزد  اعزام و ضمن ايمن سازي محل  با استفاده از ماده اطفايي آب مبادرت به اطفاء حريق نمودند . متاسفانه در اين حريق راننده تريلي به نام پاك مهر دچار سوختگي شديد مي گردد كه توسط پرسنل اورژانس به مراكز در ماني انتقال مي يابد . علت اين حادثه از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي است .