تخلف از قوانين منجر به فوت راننده وانت پيكان شد

تخلف از قوانين منجر به فوت راننده وانت پيكان شد


تخلف از قوانين منجر به فوت راننده وانت پيكان شد

در پي وقوع حادثه تصادف در جاده كمربندي در روز 24 آذر ساعت 05:09دقیقه  و اعلام آن به مركز فوريتهاي 125 سازمان آتش نشاني  پرسنل ايستگاه شماره 8 و 4  در كمترين زمان خود را محل رساندند .

در بدو ورود  به محل مشخص شد كه خودرو  وانت پيكان  با اتوبوس برخورد نموده و منجر به فوت راننده وانت گرديده ، آتش نشانان ضمن ايمن سازي  با استفاده از تجهيزات امدادجاده اي متوفي را از صحنه تصادف به بيرون  انتقال و تحويل مقامات  مسئول نمودند   .