تاریخچه آتش نشانی

تاریخچه آتش نشانی


تاریخچه آتش نشانی
 

آتش نشانی در ایران

 

اولين واحد آتش نشاني درتبريز توسط قواي روسيه به لحاظ اشراف سياسي واجتماعي برشهر تبريز داير گرديد شايد تاسيس دومين واحد آتش نشاني باتوجه به نياز پالايشگاه نفت مسجد سليمان يا آبادان باشد كه بديهي است اين نيز درجهت حفظ منافع  دولت استعمارگر انگليس بوده است.  سال1303در شهر تهران يك دستگاه اتومبيل با چند مترلوله براي اطفاء حريقهاي احتمالي استفاده مي شده است باتوسعه شهر برتعداد حريقها افزوده شده بدين جهت درسال 1304 يا 1305 شالوده ادره آتش نشاني ريخته شد اين اداره كه اطفائيه خوانده مي شد تحت سرپرستي بلديه تهران در گاراژي به نام حسیني د رخيابان چراغ برق ( اميركبير) سه راه امين حضور تاسيس گرديد. رياست نظامي اداره اطفائيه به عهده يكي از افسران روس و رياست فني آن به عهده يك نفر آلماني به نام هانري فروريش دوئل كه از مكانيكهاي قشون بود واگذار گرديد براي تامين افراد آتش نشانان عده اي از راننده هاي مستعهد قشون و گروهبانهاي قديمي هنگ بهادر و آهنين به اين اداره منتقل شدند .

 

 

آدرس کوتاه :