بهره برداری از کارگاه شارژ وسرویس خاموش کننده های سازمان آتش نشانی

بهره برداری از کارگاه شارژ وسرویس خاموش کننده های سازمان آتش نشانی


بهره برداری از کارگاه شارژ وسرویس خاموش کننده های سازمان آتش نشانی

نام سازمان مزايده گزار : سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

شماره مزايده :03/94

1- شرح مختصر موضوع مزايده : بهره برداری از کارگاه شارژ وسرویس خاموش کننده های سازمان آتش نشانی واقع در بلوار صابر یزدی جهت ارائه خدمات شارژ وسرویس خاموش کننده های آتش نشانی.

2- زمان و محل دریافت اسناد :از تاریخ1394/07/06 به نشانی  يزد- ميدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی – دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد .

3- مهلت و محل تحويل پيشنهاد : حداكثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ  1394/07/18به نشانی فوق.

4- زمان تشكيل جلسه مزايده و قرائت پيشنهادها : ساعت  07:30روز  یک شنبه مورخ 1394/07/19در محل سازمان آتش نشانی به نشانی فوق.

5- کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی،کارشناسی  ،مالیات وعوارض  به عهده برنده مزایده می باشد.

6- داشتن صلاحیت فنی شارژوسرویس خاموش کننده ها از سازمان آتش نشانی الزامی می باشد.

7- سازمان آتش نشانی در رد یاقبول کلیه پیشنهادات مختار است

آدرس کوتاه :