بهره برداری از کارگاه شارژ وسرویس خاموش کننده های سازمان آتش نشانی

بهره برداری از کارگاه شارژ وسرویس خاموش کننده های سازمان آتش نشانی

نام سازمان مزايده گزار : سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

شماره مزايده :03/94

1- شرح مختصر موضوع مزايده : بهره برداری از کارگاه شارژ وسرویس خاموش کننده های سازمان آتش نشانی واقع در بلوار صابر یزدی جهت ارائه خدمات شارژ وسرویس خاموش کننده های آتش نشانی.

2- زمان و محل دریافت اسناد :از تاریخ1394/07/06 به نشانی  يزد- ميدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی – دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد .

3- مهلت و محل تحويل پيشنهاد : حداكثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ  1394/07/18به نشانی فوق.

4- زمان تشكيل جلسه مزايده و قرائت پيشنهادها : ساعت  07:30روز  یک شنبه مورخ 1394/07/19در محل سازمان آتش نشانی به نشانی فوق.

5- کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی،کارشناسی  ،مالیات وعوارض  به عهده برنده مزایده می باشد.

6- داشتن صلاحیت فنی شارژوسرویس خاموش کننده ها از سازمان آتش نشانی الزامی می باشد.

7- سازمان آتش نشانی در رد یاقبول کلیه پیشنهادات مختار است