برگزاری ورزش صبحگاهی در سازمان آتش نشانی یزد به مناسبت هفته المپیک

برگزاری ورزش صبحگاهی در سازمان آتش نشانی یزد به مناسبت هفته المپیک