برگزاري مراسم تجليل از آتش نشان در سازمان جهاد كشاورزي يزد و تجليل از آتش نشانان در مراسم پر فيض غبار روبي امامزاده سيد جعفر يزد و تجليل از بازماندگان 2 شهيد آتش نشان يزددر هر دو مراسم (امروز پنجشنبه مورخ 7 بهمن ماه)

برگزاري مراسم تجليل از آتش نشان در سازمان جهاد كشاورزي يزد و تجليل از آتش نشانان در مراسم پر فيض غبار روبي امامزاده سيد جعفر يزد و تجليل از بازماندگان 2 شهيد آتش نشان يزددر هر دو مراسم (امروز پنجشنبه مورخ 7 بهمن ماه)آدرس کوتاه :