برگزاري كارگاه آموزشي فرمهاي حريق و حوادث

برگزاري كارگاه آموزشي فرمهاي حريق و حوادث


برگزاري كارگاه آموزشي فرمهاي حريق و حوادث
    به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با همكاري واحد كارشناسي و پيشگيري سازمان كارگاه 2 روزه تكميل فرمهاي حريق و حوادث ، علت يابي حريق ، آشنائي با تصرفات ، علل انساني و علل هاي حرارتي و فاعلي برگزار گرديد در طي اين دوره پرسنل عملياتي سازمان با نحوه تهيه گزارش از صحنه حوادث آشنا شدند .
سرمست مديرعامل سازمان در این خصوص اظهار داشت:
 استمرار آموزشهاي عملي و ضمن خدمت باعث بهبود عملكرد نيروهاي عملياتي سازمان در مواجهه با خطرات و حوادث خواهد گرديد . ضمناً بررسي آمار حريق ها و علل اوليه وپیشین آنها نقش مؤثري در تهيه دستور العملهاي پيشگيرانه خواهد داشت . ح
آدرس کوتاه :