بررسی وضعيت ايمني جايگاههاي CNG

بررسی وضعيت ايمني جايگاههاي CNG


بررسی وضعيت ايمني جايگاههاي CNG
        به منظور پيشگيري و مقابله با حوادث احتمالي و همچنين شناسائي و رفع مشكلات ايمني در جايگاههاي گاز CNG توسط كارشناسان سازمان آتش نشاني با اجراي طرح پيشگيري و بازديد كليه موارد ايمني جايگاههاي گاز براساس قوانين و مقررات ملي ساختمان مورد بررسي قرار گرفت كه جهت  رفع نواقص و استاندارد سازي آن  به مبادي ذيربط ارسال گرديد .
 
سرمست مديرعامل سازمان دراين خصوص اظهار داشت :  اين طرح  براي اولين بار در سطح شهر يزد اجرا گرديده و اميد  است با ياري  و مساعدت مسئولان  طرح هاي  مشابه براساس مقررات ملي ساختمان و الزامات اماكن مخاطره آميزبه صورت مستمر ادامه يابد تاکلیه جايگاههاي گاز ، بنزين و پست هاي برق كه جزء  اين اماكن مي باشد  به وضعيت مطلوب و استاندارد نزديك شوند.
آدرس کوتاه :