برای فرشتگان نجات

برای فرشتگان نجات


برای فرشتگان نجات

بسمه تعالی

هر شغلي سختي ها و لذت هاي خاص خود را دارد اما برخي مشاغل بسيار خاص ترندو آتش نشاني يکي  از آنهاست. شغلي که با اضطراب، ترس، نگراني، شيريني  و با تلخي وتاسف همراه است. آتش نشان دل دريايي  مي خواهد تا بتواند به آتش بزند و حادثه ديده اي را به  زندگي بازگرداند و شايد خودش نيز در اين ميان با زندگي  وداع کند. آتش نشانان دريادلاني هستند که در هنگام بروز  حوادث جان به کف و بي محابا دل به آتش مي زنند ودل  دريايي داشتن يعني همين. بنابراين آتش نشاني يکي از  سخت ترين حرفه هاي شغلي در دنيا محسوب می شود اما با اين حال هنوز در کشور ما بسياري ازابعاد اين  حرفه طاقت فرسا، ناشناخته مانده و آتش نشانان روزانه با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم مي کنند.عوارض و مخاطرات شغلي در حرفه آنان با بروز و تشديد  انواع بيماري هاي جسمي و رواني جلوه مي کند; به طوري  که يک آتش نشان در هر حادثه حداقل 10 مورد از عوامل زيان آور را لمس مي کند. چه خوب است همزمان با فرا رسيدن روز آتش نشان براي يکبار هم که شده با ديد  ديگري به شغل اين قشر تلاشگر که وظيفه را با عشق  مي آميزند، بنگريم و در دل به شجاعت و جسارت آنها  آفرين بگوييم. هر قدر آتش نشانان آماده بوده و از تجهيزات  کافي برخوردار باشند و در اسرع وقت در کوتاه ترين زمان  ممکن خود را به محل حادثه برسانند، مي توانند در  سرنوشت يک فرد، يک خانواده، يک ... موثرتر  باشند.