برای اولین بار در یزد **همایش 2 روز شناسایی مواد خطرناک**

برای اولین بار در یزد **همایش 2 روز شناسایی مواد خطرناک**آدرس کوتاه :