بحران در مجتمعهاي مسكوني

بحران در مجتمعهاي مسكوني


بحران در مجتمعهاي مسكوني

بحران در مجتمعهاي مسكوني

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني، دانشجوي جواني براثر ورود گاز دي اكسيد كربن به آپارتمان محل سكونتش و استنشاق اين گاز در حالي كه در خواب بسر مي برد بشدت مسموم شد.

بنابراين گزارش ظاهراً با انحراف گازهاي متصاعد شده از مسير اصلي خروجي و سرايت به داخل سقف كاذب ساختمان باعث انتشار دود و گاز به داخل محل سكونت اين دانشجو شده و او را بيهوش مينمايد كه باكمك ساكنين به ييمارستان منتقل و تحت مداوا قرار می گیرد. پس از بازديد كارشناس آتش نشانی از محل حادثه و بررسي مسير تاسيسات تا پشت بام اعلام شد، مسيرخروجي دود و گازهاي سمي اين بلوك دچار نقص فني بوده و يا در مسير دچار شكاف شده و گازهاي سمي از منافذ ايجاد شده به داخل واحدها نفوذ كرده است. سازمان آتش نشاني در پايان به متولین این مجتمع هشدار جدي داده است كه در صورت عدم اصلاح فوري مسيرهاي مذكور جان ساير ساكنين اين ساختمان نيز در معرض خطر قراردارد.

آدرس کوتاه :