با تلاش آتش نشانان حريق يكي از فروشگاه هاي بزرگ يزد مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق يكي از فروشگاه هاي بزرگ يزد مهار شد


با تلاش آتش نشانان حريق يكي از فروشگاه هاي بزرگ يزد مهار شد

در ساعت6:05 صبح روز چهاردهم اسفند با خبر وقوع حريق در فروشگاه نمايندگي سامسونگ ، ستاد فرماندهي 125 اين سازمان 3 دستگاه خودروي اطفاي حريق از ايستگاه هاي شماره يك ، سه و هشت به چهار راه معلم ابتداي بلوار شهيد پاكنژاد اعزام نمود.

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود و آتش در قسمت فروشگاه ابتداء ضمن ايمن سازي محل و قطع جريان برق و گاز و شناسائي كانون حريق ، با استفاده از ماده اطفايي آب از چند جهت به حريق يورش برده  و با تلاش مضاعف در لحظات اوليه حريق را مهار و از سرايت آتش به  ديگر قسمتهاي فروشگاه و نيز انبار فروشگاه جلوگيري نمودند . 

لازم به ذكر است كه علت و چگونگي حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد .

آدرس کوتاه :