با تلاش آتش نشانان حريق يكي از فروشگاه هاي بزرگ يزد مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق يكي از فروشگاه هاي بزرگ يزد مهار شد

در ساعت6:05 صبح روز چهاردهم اسفند با خبر وقوع حريق در فروشگاه نمايندگي سامسونگ ، ستاد فرماندهي 125 اين سازمان 3 دستگاه خودروي اطفاي حريق از ايستگاه هاي شماره يك ، سه و هشت به چهار راه معلم ابتداي بلوار شهيد پاكنژاد اعزام نمود.

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود و آتش در قسمت فروشگاه ابتداء ضمن ايمن سازي محل و قطع جريان برق و گاز و شناسائي كانون حريق ، با استفاده از ماده اطفايي آب از چند جهت به حريق يورش برده  و با تلاش مضاعف در لحظات اوليه حريق را مهار و از سرايت آتش به  ديگر قسمتهاي فروشگاه و نيز انبار فروشگاه جلوگيري نمودند . 

لازم به ذكر است كه علت و چگونگي حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد .