با تلاش آتش نشانان حريق كارخانه چيني بهداشتي مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق كارخانه چيني بهداشتي مهار شد

در ساعت 15:40 روز شانزدهم مرداد با دريافت خبر وقوع حريق در كارخانه چيني بهداشتي كسري ، ستاد فرماندهي اين سازمان 3
 دستگاه خودروي اطفاء حريق را از ايستگاه هاي شماره 4،3 و 5 به كيلومتر 5 1 جاده يزد – ميبد اعزام نمود .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود و آتش در قسمت انبار كارخانه ابتدا ضمن ايمن سازي محل و قطع جريان برق و گاز و شناسايي كانون حريق، با استفاده از ماده اطفايي آب  از چند جهت به حريق يورش برده و پس از 2 ساعت تلاش  مضاعف موفق به خاموش نمون شعله هاي آتش  شدند و از سرايت حريق به ديگر قسمتهاي كارخانه جلوگيري نمودند. در اين حادثه تعدادي چيني بهداشتي  انبار شده و همچنين سقف سوله طعمه حريق شد . علت و چگونگي حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست پيگيري مي باشد .