با تلاش آتش نشانان حريق صنايع لاستيك مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق صنايع لاستيك مهار شد


با تلاش آتش نشانان حريق صنايع لاستيك مهار شد

ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني با دريافت گزارش وقوع حريق در مجتمع صنايع لاستيك سريعاً 5 دستگاه خودروي عملياتي از 4 ايستگاه مستقردر  سطح شهر به همراه مدير عمليات در ساعت 13:58 روز هفتم آبان به شهرك صنعتي اعزام نمود.

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود و شعله ابتدا نسبت به  قطع جريان برق وگاز و ايمن  محل سازي پرداخته و با استفاده از دستگاه تنفسي مدار بسته به داخل حريق يورش  و اقدام به مهار حريق نموده و با تلاش آتش نشانان از گسترش آتش  به ديگر واحد هاي اين مجتمع جلوگيري نمودند 

در اين حريق به سه دستگاه توليدي و مقداري مواد اوليه خساراتي وارد شد . علت اين حادثه  از سوي كارشناسان اين سازمان در دست بررسي مي باشد .