باز هم آتش نشانان يزدي حماسه آفريدند

باز هم آتش نشانان يزدي حماسه آفريدند


باز هم آتش نشانان يزدي حماسه آفريدند

مهارآتش سوزي گسترده در شركت پترو آذر آسيا

عقربه ها ساعت 19:01  بعد از ظهر روز جمعه مـورخ 25  تير مـاه را نشان می داد که حریق شرکت پترو آذر آسیا بـه مرکـز فوریتهاي  125آتش نشانی یزد اطلاع رسانی شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، ستاد فرماندهی بعد از دریافت این رخ داد ، بلافاصـله دو دسـتگاه خودروي اطفاي حریـق از ایسـتگاه شـماره  4 و متعاقـب آن بـه دلیـل گستردگی حریق 9 دستگاه خودروي اطفاي حریق از سایر ایستگاه هاي سازمان و نیز از آتش نشانی زارچ ، اشکذر و شرکت نفـت بـه عنوان نیروهاي کمکی به محل حادثه اعزام نمود .

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که از ابتـدا در محـل حادثـه حضور داشت گفت : آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با صحنه اي مواجـه شدند که ارتفاع شعله بیش از 30 متر همراه با صداي انفجارهاي مهیب و متعدد بود که در این هنگام مدیرعامل سازمان نیز به محل حادثه رسید .

رحیمی در ادامه افزود : خیلی سریع آتش نشانان را به  6 گروه تقسـیم کردیم ، ابتداء گروه اول ماموریت آنها جلوگیري از گسترش حریـق بـه مخــازني بود كه جمعاً 700هــزار لیتــرســوخت بنــزین و اكتان ذخيره شده بود و 4 گـروه دیگــر بــا خودروهاي اطفاي حریق موجود ،حلقه محاصره اي اطراف حریق ایجـاد وهرلحظه حلقه محاصره را تنـگ تـر نمـودیم تـا در نهایـت بـا تـلاش مضاعف نیروهاي عملیاتی بعد از مدت 4 ساعت توانستیم حریق کـه با انفجار مهیب بشکه هاي قابل اشتعال همرا ه بود را مهار و خاموش کنیم .

سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان کـه از ابتدا در محـل حادثـه حضـور داشت ضمن تقدير و تشكر از حضور آتش نشاني شركت فرآوده هاي نفتي يزد ، آتش نشاني اشكذر و زارچ و نيز ستاد بحران استان يزد و ديگر مسئولين بیان نمود ، علیرغم تذکرات کتبی اي كه به شرکت مذکور بابت عدم رعایت اصول ایمنی ارسال شده ، باز متاسـفانه آن شـرکت بـه فعالیـت خود که تولید بنزین از مشتقات نفتی است ادامـه مـی دهـد ، و در آن محل ذخیره و بارگيري می کند و اين حادثه براي دومين بار به صورت گسترده در سالجاري و براي پنجمين بار است كه براي آن شركت اتفاق مي افتد.