بازدید معاون وزیر کشور از سازمان آتش نشانی یزد

بازدید معاون وزیر کشور از سازمان آتش نشانی یزد