بازدید سرزده شهردار یزد از ایستگاه شماره 1 سازمان آتش نشانی یزد

بازدید سرزده شهردار یزد از ایستگاه شماره 1 سازمان آتش نشانی یزد