ایمنی و ضوابط استقرار پمپ بنزین ها

ایمنی و ضوابط استقرار پمپ بنزین ها


ایمنی و ضوابط استقرار پمپ بنزین ها

ضروری است کلیه جایگاه های سوخت مجهز به سیستم آب آتش نشانی و سیستم کف شوند .

احداث کانال در حاشیه طولی پمپ بنزینها با در نظر گرفتن شیب مناسب در مقابل محل تخلیه سوخت و هدایت کانال به حوضچه سرپوشیده با ظرفیت حداقل 20000 لیتر .

تخلیه حوضچه بعداز هربارشستشو و در نظر گرفتن پمپ مناسب جهت تخلیه .

لازم است که تا انتهای تخلیه سوخت راننده در محل حضور داشته باشد .

ضروری است به تعداد کافی خاموش کننده پودری و سطل شن در جایگاه وجود داشته باشد .

لازم است پرسنل آموزش و تعلیمات لازم ایمنی را فراگرفته باشند .

کروکی مسیرلوله کشی ها و شیرفلکه و مخازن سوخت تهیه و در اختیار سازمان آتش نشانی قرار گیرد .

سیم ارت مخازن بررسی و درصورت وجود نقص سریعاً مرتفع گردد .

تعبیه تابلوهای هشدار در خصوص عدم استعمال دخانیات و تلفن همراه در داخل جایگاه.

 

آدرس کوتاه :