ایمنی در هنگام مواجه شدن با رعد برق

ایمنی در هنگام مواجه شدن با رعد برق


ایمنی در هنگام مواجه شدن با رعد برق

درمواقعي كه هوا ابري است بارها اتفاق افتاده كه عده اي براثر رعد وبرق يا صاعقه هلاك شده يا خاكستر شده اند ويا اهالي خانه اي درمنطقه اي مرتفع دچار برق گرفتگي شده اند بنابراين در مواقع طوفاني نبايد به نقاط مرتفع پناه برده براي محافظت كردن ساختمان ها و ديگر اماكن از وسيله اي به نام برقگير استفاده مي كنند كه در بلندترين نقطه ساختمان نصب مي گردد . حال توجه شهروندان عزيز را به دستورات حفاظتي در هنگام مواجه شدن با رعد برق جلب مي كنيم .

1- اگر هنگام طوفان ورعدوبرق دراتومبيل هستيد فوراً آنتن راديو را پايين بياورد و شيشه ها را بالا بكشيد در اينصورت اگر صاعقه هم به اتومبيل اصابت كند به شما آسيبي نمي رسد زيرا ارتباط شما با زمين قطع شده است .

2- اگر در صحرا با هواي طوفاني مواجه شديد فورا روي زمين دراز بكشيد و يا به گودالي پناه ببريد.

3- در هواي طوفاني در آب ماندن خطرناك است مخصوصا اگر به سرعت شنا كرده و موجهايي را ايجاد كنيد خطر ساعقه شما را تهديد مي كنند زيرا قطرات آب هنگام بهم خوردن بار الكتريسيته توليد مي كنند كه ممكن است صاعقه را به طرف خود بكشيد.

4- اگر در قايق هستيد در ته آن دراز بكشيد.

5- اگر در وسط جنگل ناگهان با رعد و برق مصادف شديد هيچوقت به زير تك درختها و درختان بلند پناه نبريد زيرا اين درختان در معرض سقوط صاعقه مي باشد و در هواي طوفاني حتي المقدور چيزهاي فلزي را از خود دور كنيد.اگر لباستان از باران خيس شده وحشت نكنيد چون در اين حال اگر صاعقه به لباس شما اصابت كند بدون آنكه به بدن شما آسيبي برسد به زمين خواهد رفت در صورتيكه رطوبت به بدن شما نرسيده باشد.

6- از اشياء بلند مثل تيرهاي چراغ برق- درختان- دودكشهاو... دوري كنيد.

بهترين محل در هنگام رعد و برق در مواقعي كه در منزل هستيد در وسط خانه است ونبايد به قسمتهاي خيس نزديك شويم
.

آدرس کوتاه :