ایمنی خطرات مواد شیمیایی در منازل

ایمنی خطرات مواد شیمیایی در منازل


ایمنی خطرات مواد شیمیایی در منازل

در منازل برای مصارف گوناگون انواع مواد شیمیایی به صورتهای جامد- مایع نگهداری  می شوندازجمله این مواد میتوان نفت- بنزین- الکل- استون- آب اکسیژنه – انواع حشره کشها- تینر- سمهای گیاهی- مایعات پاک کننده وغیره نام برد.

این موادگاهی خود عامل آتش سوزی بوده ودرمواردی در محل آتش سوزی سبب گسترش حریق می شوند بعلاوه در صورتیکه  در دسترس اطفال قرارگیرند خوردن یا نوشیدن هریک می تواند مسمومیت و مرگ کودکان را فراهم کند. بنابراین:           

1-     هرنوع مواد شیمیایی خارج ازمحیط آشپزخانه ودرمحلی دورازدسترس کودکان باید نگهداری شود.

2-     مایعات مانند نفت وبنزین وتینرو غیره را نباید درداخل ساختمان ذخیره نمود. در صورت اجبار به ذخیره سازی هرنوع مایع قابل اشتعال را باید در ظرفهای فلزی درپوش دارودر جایگاه مخصوص و حصارشده در بستری از شن و ماسه به عمق 2 تا5 سانتیمترودارای سایبان ودورازمنبع حرارتی نورخورشید ودرفضای بازقرارگیرند.

3-     ازهرگونه صدمات فیزیکی واحتمال سقوط وضربه خوردن بدورباشد.

4-     یک دستگاه کپسول آتش نشانی ازنوع پودروگازبا توجه بمیزان ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال بصورت حفاظ شده ازنورخورشید درمحل قرارداده شود.

5-     ظروف نگهداری مواد قابل اشتعال باید بدون نشت باشد.

آدرس کوتاه :