آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای نوبت اول خرید تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانی

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای نوبت اول خرید تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانی