آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای تجهیز سه دستگاه شاسی به خودرو اطفای حریق

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای تجهیز سه دستگاه شاسی به خودرو اطفای حریق


آدرس کوتاه :