اولین همایش کویرنوردی آتش نشانان سراسر کشور

اولین همایش کویرنوردی آتش نشانان سراسر کشوربرنامه کویرنوردی آتش نشانان کشور با شعار زندگی درشرایط سخت وبا هدف ارتقاء توان عملیاتی وآمادگی جسمانی ، تبادل اطلاعات وتجربیات آتش نشانان به میزبانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد از تاریخ 94/12/16   لغایت  94/12/18  برگزار می گردد.

 

 

مدارک مورد نیاز 

 

 

دریافت فرم پذیرش