انفجار گاز آشپزخانه را طعمه حريق كرد

انفجار گاز آشپزخانه را طعمه حريق كرد


انفجار گاز آشپزخانه را طعمه حريق كرد

انفجار گاز آشپزخانه را طعمه حريق كرد

 

 منزل مسكوني واقعدر خيابان خرمشهر براثر نشت گاز طعمه حريق شد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني يزد با اطلاع به مركز فوريتهاي امدادي 125مبني بروقوع انفجار و حريق منزل مسكوني، پرسنل عملياتي ايستگاه شماره هفت واقعدر خيابان وليعصر بلافاصله به محل اعزام واقدام به مهار حريق نمودند.به گزارش این سازمان  شدت انفجار دراين حادثه به حدي بود كه باعث تركيدگي لوله آب منزل شده بود ولی خوشبختانه  تلفات جاني در برنداشت. رئيس ايستگاه شماره 7 درمورد اين حادثه اظهار داشت در اينگونه حوادث ابتدا گاز به عللي نشت ميكند و فضاي آشپزخانه حمام و يا تمام منزل را فرا ميگيرد سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله ای بسيار كوچك كافي است تا گاز را مشتعل ساخته و سبب انفجار و آتش سوزي شود علتهاي نشت گاز ميتواند يكي از عوامل زير باشد

نداشتن شيلنگ رابط وسايل گاز سوز به بست فلزي

استفاده از شيلنگهاي رابط طولاني در وسايل گازسوز

تعمير وسايل گاز سوزخانگي توسط افراد كم تجربه و یا بی تجربه

درپوش نداشتن شيرهاي مصرفي گاز شهري كه از آنها استفاده نميشود