انفجار مهيب و آتش سوزي گسترده در شركت پترو آذر آسيا

انفجار مهيب و آتش سوزي گسترده در شركت پترو آذر آسيا


انفجار مهيب و آتش سوزي گسترده در شركت پترو آذر آسيا

عقربه ها ساعت 23:24  شامگاه پنج شـنبه مـورخ 26 فـروردین مـاه را نشان می داد که انفجار مهیب و حریق شرکت پترو آذر آسیا بـه مرکـز فوریتهاي  125آتش نشانی یزد اطلاع رسانی شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، ستاد فرماندهی بعد از دریافت این رخ داد ، بلافاصـله دو دسـتگاه خودروي اطفاي حریـق از ایسـتگاه شـماره 4 و متعاقـب آن بـه دلیـل گستردگی حریق 8 دستگاه خودروي اطفاي حریق از سایر ایستگاه هاي سازمان و نیز از آتش نشانی زارچ ، اشکذر ، فرودگاه و شرکت نفـت بـه عنوان نیروهاي کمکی به محل حادثه اعزام نمود .

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که از ابتـدا در محـل حادثـه حضور داشت گفت : آتش نشانان به محض رسیدن با صحنه اي مواجـه شدند که ارتفاع شعله بیش از 30 متر همراه با صداي انفجارهاي مهیب و متعدد که در این هنگام مدیرعامل سازمان نیز به محل حادثه رسید .

رحیمی در ادامه افزود : خیلی سریع آتش نشانان را به 5 گروه تقسـیم کردیم ، ابتداء گروه اول ماموریت آنها جلوگیري از گسترش حریـق بـه مخــازن  180 هــزار لیتــري ســوخت بنــزین بــود و 4 گــروه دیگــر بــا خودروهاي اطفاي حریق موجود ،حلقه محاصره اي اطراف حریق ایجـاد هرلحظه حلقه محاصره را تنـگ تـر نمـودیم تـا در نهایـت بـا تـلاش مضاعف نیروهاي عملیاتی در کمترین زمان ممکن توانستیم حریق کـه با انفجار مهیب بشکه هاي بنزین همرا ه بود را مهار و خاموش کنیم .

سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان کـه در محـل حادثـه حضـور داشت بیان نمود ، علیرغم تذکرات کتبی که به شرکت مذکور بابت عدم رعایت اصول ایمنی ارسال شده ، باز متاسـفانه آن شـرکت بـه فعالیـت خود که تولید بنزین از مشتقات نفتی است ادامـه مـی دهـد ، و در آن محل ذخیره می کند .