آموزش 70 نفر از نونهالان پيش دبستاني كسرا در ايستگاه شماره 5