آموزش 170 نفر از دانش آموزان مدرسه معلم و سليميان در مركز آموزش ايستگاه 5 و 9

آموزش 170 نفر از دانش آموزان مدرسه معلم و سليميان در مركز آموزش ايستگاه 5 و 9