آموزش 129 نفر از دانش آموزان دبستان 12 دي در ايستگاه شماره 5

آموزش 129 نفر از دانش آموزان دبستان 12 دي در ايستگاه شماره 5