آموزش پیشگیری از حریق وحادثه در پارکها

آموزش پیشگیری از حریق وحادثه در پارکها


آموزش پیشگیری از حریق وحادثه در پارکها

آموزش پیشگیری از حریق وحادثه در پارکها

 

                  باحضور اکیپ سیارکلاس آموزش عمومی نحوه استفاده از خاموش کننده ها و پیشگیری از حریق وحادثه درمنازل به طور سرزده در پارک هفت برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشاني وخدمات ایمنی یزد  ،خانواده هايي كه با حضور درپارك هفت تير گرد آمده بودند تا روز آخر هفته را در كنار يكديگر سپر ي كنند شاهد حضور غيرمنتظره، پرسنل آموزش آتش نشاني بودندكه با تشکیل کلاس سیار  خطرات متعددي كه مي تواند منزل و لوازم زندگي آنها را طعمه حريق كند برشمرده، سپس روشهاي مختلف پيشگيري از حریق واستفاده از خاموش کننده را به مردم حاضر در محل آموزش دادندآنها را متذكر شدند.  خانواده ها كه اين حضور ناگهاني ،كنجكاوي آنها را برانگیخته بود در اطراف خودرو  گروه آموزش سازمان تجمع نموده و با مطرح نمودن سوال، پاسخ آن را از  مربيان آموزش آتش نشاني گرفتند.