آموزش مقدماتي ايمني به نيروهاي حراست بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

آموزش مقدماتي ايمني به نيروهاي حراست بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد


آموزش مقدماتي ايمني به نيروهاي حراست بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي اطفاي حريق و اصول پيشگيري از گسترش حريق براي نيروهاي حفاظت فيزيكي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئيس سازمان اظهار داشت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي شهروندان و كاركنان اداره ها ، نهادها و سازمانهاي محتلف در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا شهروندان بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

ميرشمسي به آموزش 210 نفر از نيروهاي حفاظت فيزيكي آن دانشگاه در 3 گروه 70 نفره اشاره كرد و افزود : اين افراد كلاس هاي آموزش تئوري خود را در سالن مركز ديابت يزد طي 2 روز گذراندند و كلاس عملي آنها طي 3 روز متوالي از دوشنبه 2 اسفند لغايت چهارشنبه 4 اسفند ماه در مركز آموزش سازمان برگزار شد و ضمن آشنايي با وظايف سازمان آتش نشاني و چگونگي اطلاع رساني در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار انواع آتش سوزيها ، شيوه استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي ، آشنا شدند .

مديرعامل سازمان در ادامه گفت : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش فرضي ايجاد نموده و حاضرين در اين كلاس با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .