آموزش مقدماتي ايمني براي پرسنل شركت گاز استان يزد

آموزش مقدماتي ايمني براي پرسنل شركت گاز استان يزد


آموزش مقدماتي ايمني براي پرسنل شركت گاز استان يزد

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي ايمني براي پرسنل شركت گاز استان يزد برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي شهروندان و كاركنان اداره ها ، نهادها و سازمانهاي محتلف در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا شهروندان بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

وي به آموزش 56 نفر از پرسنل آن شركت طي 2 گروه 28 نفري اشاره كرد و افزود : اين افراد از روز شنبه 23 لغايت 26 مرداد به مدت 8 ساعت براي هرگروه كلاس هاي آموزش مقدماتي تئوري و عملي يرگزار شد و ضمن آشنايي با وظايف سازمان آتش نشاني و چگونگي اطلاع رساني در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار انواع آتش سوزي ها ، شيوه استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي ، خطرات ناشي از گاز مونواكسيدكربن و روش جلوگيري از نشت گاز آشنا شدند .

مديرعامل سازمان تصريح كرد: در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش فرضي ايجاد نمود و پرسنل شركت گاز با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .