آموزش كار با ست هاي هيد روليك به پرسنل آتش نشانی

آموزش كار با ست هاي هيد روليك به پرسنل آتش نشانی


آموزش كار با ست هاي هيد روليك به پرسنل آتش نشانی

پرسنل آتش نشاني شهرستانهاي يزد نحوه كار با ست هاي هيد روليك را فرا گرفتند

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد يكدوره كلاس آموزش  نحوه  استفاده و كاربرد قيچي هاي هيدروليك براي پرسنل آتش نشانيهاي سراسر استان برگزار شد اين كلاسها يكروزه و باحضور تعداد 20 نفر از اين نيروها در محل ايستگاه شماره 5 آتش نشاني يزد تشكيل و باانجام كارعملي روي چند خودرو تصادفي به پايان رسيد . براساس اين گزارش اين وسايل داراي مجموعه اي  قيچيهاي پدال بر كاتر براي برش خودروهاي تصادفي و  فك شكافنده بدنه اتومبيل كه در امر نجات مصدومين كه از خودروهاي تصادفي كاربرد دارد . اين كلاسها دربي اقدام ستاد حوادث غير مترقبه استان پس از خريد و تجهيز كليه واحدهاي آتش نشاني استان به ستها هيدروليك امداد و نجات برگزار شد .

آدرس کوتاه :