آموزش ايمني و آتش نشاني در بيمارستان افشار

آموزش ايمني و آتش نشاني در بيمارستان افشار


آموزش ايمني و آتش نشاني در بيمارستان افشار

 اعضاي كادر درماني و پشتيباني بيمارستان افشار ، آموزش مقدماتي ايمني و آتش نشاني را فرا گرفتند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، شيما وكيلي مسئول آموزش سازمان گفت : يك دوره آموزشي10 ساعته در روزهاي دوم و سوم خرداد به صورت تئوري و عملي در بيمارستان افشار  برگزار شد و 25 نفر از شركت كنندگان ، ضمن آشنايي با وظايف سازمان ، اصول ايمني و راه هاي مقابله با انواع آتشسوزي ها و روش استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي را همراه با رعايت اصول ايمني فرا گرفتند .

 وي افزود : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش نمادين ايجاد نمود و شركت كنندگان در كلاس با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش فرضي را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .

آدرس کوتاه :