آمار چهارشنبه سوری سال 89

آمار چهارشنبه سوری سال 89


آمار چهارشنبه سوری سال 89

آمار چهارشنبه سوری سال 89 جهت اطلاع به شرح ذیل می باشد:

حریق ضایعات 35 مورد

حریق خودرو 1 مورد

حریق آزمایشی 1 مورد

حادثه تصادف 1 مورد

لازم به ذکر است که فقط در حادثه تصادف واقع در بلوار نواب صفوی

سرنشین خودرو مذکور مجروح شده بود که تحویل نیروهای اورژانس داده شد .