آمار حریق و حوادث در 6 روز نخست سال

آمار حریق و حوادث در 6 روز نخست سال


آمار حریق و حوادث در 6 روز نخست سال

به گزارش روابط عمومی سازمان آمار حریق و حوادث در 6 روز نخست سال در مجموع 39 مورد ( 30مورد حریق -  9 مورد حادثه ) میباشد که نسبت به مشابه سال قبل 15 درصد افزایش

نشان می دهد . لازم به ذکر است که در طی حریق و حوادث اخیر 4 نفر از همسشهریان توسط پرسنل سازمان نجات یافته اند که نسبت به مشابه سال قبل 64 درصد کاهش نشان میدهد.