آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

29

حادثه

32

جمع

61