آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

34

حادثه

24

جمع

58