آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

 

حریق

25

حادثه

36

جمع

61