آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

 

حریق

43

حادثه

31

جمع

74