آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته


آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث

 یک هفته گذشته

حریق

29

حادثه

23

جمع

52

 
آدرس کوتاه :